VOORWAARDEN

Deze website (hierna: ‘de site’) hoort bij Pauw Montage & Horeca-installaties. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de site en haar onderdelen.

TOEGANG

Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat je als gebruiker met deze voorwaarden instemt. Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze voorwaarden. Gebruikers die niet instemmen met deze voorwaarden kan de toegang tot (onderdelen van) de site worden ontzegd. Pauw Montage & Horeca-installaties geeft geen enkele garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze site. Pauw Montage & Horeca-installaties streeft er naar de site zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates. Te allen tijde heeft Pauw Montage & Horeca-installaties het recht de exploitatie van de site te beëindigen of aan anderen over te dragen.

GEBRUIK

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen met name andere gebruikers niet hinderen of schade toebrengen. Het is niet toegestaan virussen of schadelijke programmatuur via deze site te verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen.

INFORMATIE OP DE SITE

Pauw Montage & Horeca-installaties spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site nauwkeurig te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Pauw Montage & Horeca-installaties is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Pauw Montage & Horeca-installaties geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Hoe Pauw Montage & Horeca-installaties persoonsgegevens verwerkt die door u via de site aan Pauw Montage & Horeca-installaties wordt gegeven is te lezen onder het kopje privacy.

COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Pauw Montage & Horeca-installaties of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Pauw Montage & Horeca-installaties toesturen of op de site achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Pauw Montage & Horeca-installaties en vrijwaren Pauw Montage & Horeca-installaties derhalve van aanspraken van derden. Pauw Montage & Horeca-installaties is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Pauw Montage & Horeca-installaties worden verveelvoudigd. De inhoud van deze site is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Pauw Montage & Horeca-installaties vereist. Mocht Pauw Montage & Horeca-installaties op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de site dan heeft Pauw Montage & Horeca-installaties het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Pauw Montage & Horeca-installaties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Pauw Montage & Horeca-installaties. In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Pauw Montage & Horeca-installaties te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van directe schade.

PRIVACY

Voor Pauw Montage & Horeca-installaties is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Pauw Montage & Horeca-installaties volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat voor het gebruik van onderdelen van deze site zal Pauw Montage & Horeca-installaties bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand. Indien en voor zover hiervan sprake is, zal dit plaatsvinden op onderstaande voorwaarden.

VASTLEGGEN VAN GEGEVENS

Voor het gebruik van sommige onderdelen, hebben wij persoonsgegevens van gebruikers nodig. Bij het gebruik van deze onderdelen van de site dienen naam, adres, woonplaats, e-mail, geslacht, leeftijd en enkele aanvullende gegevens te worden ingevuld en verstuurd aan Pauw Montage & Horeca-installaties. Deze gegevens zullen worden vastgelegd in een bestand dat nodig is voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de site en het onderhouden van de contractuele relatie tussen Pauw Montage & Horeca-installaties en de gebruiker. Voordat een gebruiker gebruik kan maken van een bepaald onderdeel van de site, zal afzonderlijk toestemming worden gevraagd voor het vastleggen en het gebruik van gegevens voor dit onderdeel. Met het geven van toestemming krijgt de gebruiker toegang tot het gebruik van een onderdeel van de site. Door het verlenen van toestemming voor het gebruik van de gegevens voor een bepaald onderdeel, geeft de gebruiker tevens toestemming voor hergebruik van gegevens voor dat onderdeel.

GEBRUIKSGEGEVENS

Indien de gebruiker toestemming daartoe heeft gegeven kan Pauw Montage & Horeca-installaties persoonsgegevens volgens deze toestemming gebruiken. Door het geven van toestemming kan Pauw Montage & Horeca-installaties:

  1. de gegevens of een combinatie daarvan gebruiken om de overeenkomst tussen gebruiker en Pauw Montage & Horeca-installaties uit te voeren en gebruik van de website van Pauw Montage & Horeca-installaties optimaal te kunnen maken;
  2. van gebruikers hetgeen zij hebben gecommuniceerd op de site hergebruiken op of voor deze site;
  3. gebruikers informeren over evenementen, aanbiedingen, nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die worden aangeboden door Pauw Montage & Horeca-installaties.
  4. de gegevens verwerken, met uitsluiting van gebruikers telefoonnummer, in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen Pauw Montage & Horeca-installaties en/of door haar geselecteerde ondernemingen en de gebruiker met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen.

Als de gebruiker hier geen toestemming voor geeft zal Pauw Montage & Horeca-installaties persoonsgegevens niet gebruiken voor commerciële of andere doeleinden van Pauw Montage & Horeca-installaties of anderen. Pauw Montage & Horeca-installaties kan deze gegevens wel anonimiseren en in anonieme vorm voor andere doeleinden gebruiken of aan derden aanbieden.

 Postbus 184  |  3440 AD Woerden  |  Tel.: +31 (0)6 55 907 406  |  Fax: +31 (0)348 752 914  |  E-mail: info@pauwmontage.nl

Disclaimer | Algemene voorwaarden | © Copyright 2005